Περιφορά της Εικόνας του Χρυσοσώτηρος (Δελίκηπος 14/4/2018)