ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ (μέχρι 16/3/2020)

Από το Γραφείο του Επάρχου Λάρνακας ανακοινώνεται ότι στην Κοινότητα Δελίκηπου υπάρχουν διαθέσιμα κυβερνητικά οικόπεδα που διαχωρίστηκαν μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Διαχωρισμού και Διάθεσης Οικοπέδων για πτωχές Οικογένειες.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την παραχώρηση κυβερνητικών οικοπέδων, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, στο Γραφείο Επάρχου Λάρνακας από 16 Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 16 Μαρτίου 2020 το αργότερο στα ειδικά έντυπα αιτήσεων που μπορούν νο προμηθευθούν από την Επαρχιακή Διοίκηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τα οποία γίνεται αναφορά στα σχετικά έντυπα αίτησης.

Τα νέα κριτήρια που διέπουν το Σχέδιο Στέγασης Απόρων Οικογενειών, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο την 21η Ιουλίου 2010 είναι διαθέσιμα για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων οιτητών και αναρτώνται μαζί με την Ανακοίνωση αυτή.

Σημειώνεται ότι καμμιά εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή με-τό την 16η Μαρτίου 2020, ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 24801888.