ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΡΕΜΙΘΙΑ

Δυο δέντρα μεγάλων διαστάσεων που χρονολογούνται πέραν των 200 χρόνων και τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευόμενα με Διάταγμα Προστασίας Δέντρων δυνάμει του άρθρου 39(1) του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμο βρίσκονται στο Περίβολο της εκκλησίας Χρσοσώτηρος στον Δελίκηπο